Menu

Nestrácajme čas!

Výzva odbornej a kultúrnej obce vláde SR, médiám a verejnosti ku klimatickým zmenám

Nestrácajme čas

CZ

EN

Výzva odbornej a kultúrnej obce vláde SR, médiám a verejnosti ku klimatickej kríze

Ôsmeho októbra 2018 zverejnila vedecká obec alarmujúce stanovisko. Varovanie Medzivládneho panelu OSN pre klimatickú zmenu znie jasne: Máme len dvanásť rokov na transformáciu spoločnosti a odklon od fosílnych palív, aby sme globálne otepľovanie udržali na hranici 1,5 stupňa Celzia. Inak nezabránime najhorším následkom. Znamená to, že záväzky Parížskej dohody z roku 2015 už nebudú stačiť.

Kolaps je v plnom prúde: úbytok lesov, suchá, požiare, záplavy, závažné znečistenie vody, pôdy a ovzdušia, masové vymieranie živočíšnych druhov, nárast hladiny oceánov, čoraz extrémnejšie výkyvy počasia. Ak nezačneme konať ihneď, za jedno desaťročie sa Zem i naša krajina môžu zmeniť na nepoznanie. Čaká nás kríza energetických a potravinových zdrojov, nárast masovej migrácie či šírenie epidémií. V tejto situácii nebude optimálne fungovať ani ekonomika.

V našej spoločnosti vedieme mnoho legitímnych zápasov – za slobodu a demokraciu, spravodlivosť, zamestnanosť, kvalitné zdravotníctvo či školstvo. Ak však prehráme boj s klimatickou zmenou, prehráme aj všetky ostatné. Nezvratne. Je nutné otvoriť celospoločenskú diskusiu o tom, či je pri súčasnej spotrebe, čerpaní neobnoviteľných zdrojov energie, znečisťovaní ovzdušia a vôd a masívnom výrube stromov reálne možné zachovanie života na Zemi tak, ako ho dnes poznáme.

Nenechajme krátkodobé ekonomické záujmy zvíťaziť nad etikou, solidaritou a osobnou zodpovednosťou za svet, v ktorom žijeme. Väčšina riešení klimatickej krízy je známa, chýba však všeobecná vôľa realizovať ich v praxi. Obmedziť nárast globálneho otepľovania vyžaduje rýchle a ďalekosiahle zmeny a systémové riešenia vo všetkých oblastiach. Prispieť k nim budeme musieť všetci, bez výnimky. Musíme spoločne hľadať také riešenia na zmiernenie klimatickej krízy a jej vplyvov, aby bol dôstojný život nás všetkých naďalej možný – žiadajme preto klimatickú spravodlivosť.

Začiatkom decembra 2018 sa v Katoviciach v Poľsku začala klimatická konferencia COP24 s účasťou viac ako 200 krajín sveta. Chceme, aby sa Slovensko zaradilo medzi krajiny, ktoré aktívne bojujú za okamžité spomalenie klimatickej zmeny. V záujme svojho obyvateľstva a všetkých ľudí tejto planéty. Prajeme si byť krajinou, ktorá inšpiruje k pozitívnej zmene.

PRETO:

Vyzývame vládu Slovenskej republiky, aby čo najskôr uznala klimatickú zmenu ako problém s najvyššou prioritou a predložila verejnosti adaptačné a regulačné stratégie. Žiadame, aby k dôležitým rozhodnutiam prizývala odborníkov a odborníčky dlhoročne aktívne v témach ochrany prírody, obehového hospodárstva, obnoviteľných zdrojov energie, humanitnej environmentalistiky a ďalších, aj sociálnych vied. Aby nasledovala ich odporúčania a aktívne podporovala nimi navrhované riešenia. Vyzývame k urýchleniu ukončenia výroby energie z fosílnych palív (uhlie, zemný plyn, ropa) a jej náhradu ekologickejšími zdrojmi energie v čo najväčšom rozsahu.

Vyzývame štátne orgány a samosprávu na spoluprácu s ekologickými organizáciami, aktivistickými a dobrovoľníckymi združeniami a jednotlivcami, ktorí zviditeľňujú, navrhujú a realizujú konkrétne kroky na zlepšenie súčasnej situácie. Tí, ktorí upozorňujú na akútnosť problému, si zaslúžia podporu, a nie represiu.

Vyzývame všetkých verejných činiteľov a činiteľky, ako aj osobnosti spoločenského života, aby situáciu v oblasti klimatických zmien a stavu životného prostredia nepodceňovali. Je to aj ich mlčanie a nezáujem, čo vedie verejnosť k ľahostajnému prístupu, zľahčovaniu a ignorovaniu vážnych varovaní vedeckej obce.

Vyzývame ľudí na vedúcich pozíciách veľkých spoločností pôsobiacich na Slovensku, produkujúcich najviac emisií, aby prevzali zodpovednosť za dôsledky svojej činnosti. Žiadame ich, aby prijali regulačné opatrenia na zastavenie devastačných praktík a obrátili sa k ekologickým riešeniam. Zisk nie je jediným meradlom úspechu, je ním aj spoločenská zodpovednosť a vôľa meniť smerovanie spoločnosti k lepšiemu. Vzduch, voda a život sa nedajú vyrobiť ani kúpiť. Moc odvrátiť katastrofu je dnes aj vo vašich rukách.

Vyzývame akademickú obec, pedagógov a pedagogičky všetkých úrovní vzdelávacieho systému, aby témy klimatickej krízy a ekológie výraznejšie zaraďovali do vzdelávacieho procesu. Aby kládli dostatočný dôraz na pravidelné informovanie o problémoch a možnostiach ich riešení, ako aj na spoločnú diskusiu o nevyhnutných zmenách v živote každého jednotlivca a rodiny. Sú to práve deti a mladí ľudia, ktorých sa v budúcnosti dôsledky klimatickej zmeny dotknú najviac. Dajme im možnosť zaujať jasné stanovisko, hľadať riešenia a konať.

Vyzývame médiá, a to predovšetkým verejnoprávne, aby sa téme klimatických zmien začali venovať intenzívne a pravidelne, na úrovni hlavného spravodajstva a odborných relácií. Je nevyhnutné bezodkladne a jasne informovať širokú verejnosť o naliehavosti problému, poskytovať mediálny priestor odborným kapacitám a predkladať možnosti zapojenia sa do riešení aj na úrovni jednotlivcov.

Vyzývame všetkých, aby sa odvážne postavili praktikám bezuzdného drancovania krajiny, dlhodobému ignorovaniu odborných hlasov, ako aj pomalému a nedostatočnému uplatňovaniu nevyhnutných opatrení. Musíme všetci ihneď začať spolupracovať na znižovaní množstva emisií CO₂ a produkcie odpadu a zapojiť sa spoločne do ochrany a obnovy lesných spoločenstiev.

Ďakujeme všetkým, ktorí pomáhajú prispievať ku konštruktívnemu dialógu a aktívnej spolupráci kolektívov a jednotlivcov naprieč politickým spektrom, rezortmi, vednými disciplínami, pracovnými odvetviami, záujmovými a sociálnymi skupinami.

Nestrácajme čas spormi, nedôverou a ľahostajnosťou, keď nám už doslova horí pod nohami. Neprehrajme boj s našou chamtivosťou a pohodlnosťou a pokúsme sa zachrániť, čo sa ešte dá. Nestrácajme čas!

v Bratislave, Košiciach, Oravskej Lesnej, Zaježovej a Zvolene
3. december 2018

Zdroje

Na vedomie:

Peter Pellegrini, predseda vlády SR
Peter Kažimír, podpredseda vlády a minister financií SR
László Sólymos, minister životného prostredia SR
Richard Raši, podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu
Peter Gajdoš, minister obrany SR
Denisa Saková, ministerka vnútra SR
Peter Žiga, minister hospodárstva SR
Gabriela Matečná, podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Arpád Érsek, minister dopravy a výstavby SR
Miroslav Lajčák, minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Martina Lubyová, ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR
Andrea Kalavská, ministerka zdravotníctva SR
Gábor Gál, minister spravodlivosti SR
Ján Richter, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Ľubica Laššáková, ministerka kultúry SR
Jaroslav Rezník, generálny riaditeľ RTVS

Na výzve sa podieľali:

Oto Hudec, vizuálny umelec, vysokoškolský učiteľ; Diana Klepoch Majdáková, kurátorka (vizuálne umenie), kultúrna manažérka; Lucia Ladiva Bužeková, dramaturgička, aktivistka; Veronika Galeková, manažérka OZE; Michal Marguš, manažér, ekoaktivista; Ľubica Segečová, grafická dizajnérka; Anna Segečová, biologička; Júlia Vrábľová, vysokoškolská učiteľka, jazykovedkyňa; Laura Kovácsová, environmentálna aktivistka a publicistka; Boris Meluš, grafický dizajnér a kultúrny manažér; Ľubomír Mäkký, programátor a outdoorový publicista;

Signatári a signatárky výzvy (priebežne aktualizované):

prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., predseda SAV
Jozef Pecho, klimatológ
Mgr. Alexander Ač, PhD., vedecký pracovník
prof. RNDr. Jozef Hvorecký, PhD., Honorary Lecturer, University of Liverpool
prof. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc., vedecká pracovníčka
doc. Mgr. Richard Sťahel, PhD., vedúci Katedry filozofie FF UKF Nitra
prof. RNDr. Mikuláš Huba, CSc., geograf, ekológ, Slovenský ochranársky snem
doc. RNDr. Tomáš Derka , PhD., docent Katedry ekológie, PriF UK v Bratislave
RNDr. Peter Straka, PhD., geológ a ekológ
Mgr. Michal Deraj, ochranca prírody – environmentalista, ŠOP SR Správa CHKO Dunajské luhy
prof. RNDr. Peter Fedor, PhD., profesor environmentálnej ekológie, PriF UK v Bratislave
Ing. Martina B. Paulíková, ekologička
Zuzana Stanová, zvieracia ombudsmanka
doc. PaedDr. Ing. Jaroslav Jedlička, PhD., Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Eulalia Štefanová, predsedníčka Združenia ochranárov severovýchodného Slovenska PČOLA, Stará Ľubovňa
doc. Ing. Peter Urban, PhD., zoológ, ekológ, Fakulta prírodných vied UMB v Banskej Bystrici
Soňa Párnická, Iniciatíva Bratislava otvorene, Slovenský ochranársky snem
Dr.h.c. prof. RNDr. László Miklós, DrSc., vedúci Katedry UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj TU vo Zvolene
Ivana Maleš, Inštitút cirkulárnej ekonomiky
doc. Ing. Vladimír Kunca, PhD., vysokoškolský pedagóg, Technická univerzita vo Zvolene
Juraj Hipš, riaditeľ CEEV Živica

Podporovatelia a podporovateľky (priebežne aktualizované)